FREMTIDENS FORTRUKNE BOLIGER - AKB, KØBENHAVNS STRATEGI FREM MOD 2030

06.07.2021
Til repræsentantskabsmødet i juni 2021 har vi vedtaget vores nye strategi frem mod 2030, samt de tilhørende pejlemærker: Engagement, Naboskab, Grønt liv og Betalbare boliger. Vores strategi og pejlemærker skal sikre et AKB, København i social, miljømæssig og økonomisk bæredygtig balance.

 

Dem vi er

Som barn af arbejderbevægelsen og kooperationen, har vi over 100 års historie og erfaring i ryggen. Vi byggede vores første boliger i Sydhavnen. En bydel, hvor vi stadig er aktive. Vi har været med fra starten, set beboerdemokratiet vokse og været med til at skabe nye og innovative boligformer – og vi er slet ikke færdige med at udforske mulighederne. Vi bruger med andre ord vores dybe rødder i historien til at udvikle os og kigge fremad.

Vores DNA er præget af social ansvarlighed og fra 1972 et meget stærkt tilhørsforhold i de enkelte boligafdelinger gennem beboerdemokratiet. Det er her liv, naboskab og lokalt engagement blomstrer. Samtidig er vi en markant og synlig almen boligorganisation med en klar ambition om at sætte dagsordenen og skabe fremtidens foretrukne boliger. 

Det vi vil

Med vores særlige historie og DNA vil vi stå stærkt sammen om at skabe fremtidens foretrukne boliger. 
Det gør vi ved, at vi – med afsæt i vores solidt funderede beboerværdier og beboertyper – hele tiden arbejder med fire pejlemærker for øje: Engagement, Naboskab, Grønt liv og Betalbare boliger. 

Med vores pejlemærker lægger vi os tæt op ad FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling forstået som en vedvarende balancering og prioritering af sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn. Lokalt kommer dette engagement til udtryk i en stærk opbakning til bestræbelserne på at udvikle Københavns Kommune til et bæredygtigt og mangfoldigt fællesskab, der bl.a. skal bane vej for verdens første co2-fri hovedstad.

For os er social bæredygtighed afspejlet i pejlemærket Naboskab. Miljømæssig bæredygtighed i pejlemærket Grønt liv, og økonomisk bæredygtighed i pejlemærket Betalbare boliger. 
Fundamentet for den bæredygtige udvikling bliver støbt af vores pejlemærke Engagement. Pejlemærkerne guider os, når vi sammen skaber fremtidens fortrukne boliger.

De fire pejlemærker

ENGAGEMENT 
Vi skaber stærke forpligtende fællesskaber gennem inklusion, beboerdemokrati og medbestemmelse. I beboerdemokratiet har vi respekt for lokale beslutninger, og står sammen, når det gælder. Vi gør, hvad vi kan, for at det er let og sjovt at være frivillig og føre gode ideer ud i livet. Gennem vores engagement og begejstring skaber vi liv og glæde for den enkelte, for fællesskabet og for verden omkring os. Sammen står vi stærkt, og vi bruger vores engagement til at påvirke vores omverden.

NABOSKAB
Vi skaber trygge og rare boliger, fordi vi passer på hinanden og udviser socialt ansvar. Hos os kan du være den, du er, for her er plads til alle. Vi er en del af et rummeligt og mangfoldigt fællesskab, der bygger på solidaritet og tilknytning – kort sagt et rigtig godt naboskab. Vi skaber gode fysiske og sociale rammer, hvor vi kan mødes, lære hinanden at kende og udfolde livet sammen – også mellem boligerne. 

GRØNT LIV
Vi skaber rammerne for et grønt liv. Derfor tager vi et ansvar, når vi bygger, og når vi bor. Vi værner om det, der lever og gror omkring vores boliger, vi stræber efter at sætte det mindst mulige klima-aftryk, og vi passer godt på vores miljø. Vi vil gøre en mærkbar forskel i hverdagen ved at skubbe til et mere grønt liv, fordi vi er et fællesskab, hvor vi udnytter vores samlede styrke.

BETALBARE BOLIGER 
Vi skaber betalbare boliger og dermed en økonomisk sikkerhed. Det gør vi ved hele tiden at samarbejde om at være økonomisk ansvarlige og holde udgifterne på et fornuftigt niveau. Vores økonomiske sikkerhed gør os fri til at fokusere på livet i og mellem boligerne. Den stabilitet og ordentlighed, betalbare boliger sikrer, er med til at gøre vores boliger til fremtidens foretrukne.

Det vi gør

Med vores fire pejlemærker sætter vi en klar og tydelig ramme for, hvordan vi som boligorganisation sammen vil skabe fremtidens foretrukne boliger. Hele vejen rundt i vores mere end 75 afdelinger, i driften, i administrationen og i organisationsbestyrelsen skal pejlemærkerne omsættes, leves og blive til bæredygtige forandringer. 

I afdelingerne

Det er her, det lokale ejerskab tager over, sætter konkrete mål og beslutter relevante handlinger. På den måde har vi både en stærk fælles ramme og en solid lokal forankring, hvilket er med til at skabe en endnu stærkere sammenhængskraft og en bæredygtig udvikling på tværs af hele AKB, København.

I driften og administrationen

Vores drift og administration skal både understøtte den bæredygtige udvikling i afdelingerne og i organisationsbestyrelsen – og selv bidrage til denne udvikling. På linje med afdelingsbestyrelserne og organistionsbestyrelsen vil vi her tage lokalt ejerskab, og opstille konkrete mål og relevante handlinger, som bidrager til fællesskabet. AKB, København skal være effektive, inspirerende og socialt engagerede arbejdspladser med vægt på et godt arbejdsmiljø og fællesskab.

I organisationsbestyrelsen

I organisationsbestyrelsen vil vi både understøtte afdelingerne, driften og administrationen i de lokale, konkrete mål og handlinger – men vi har også blik for, hvilke mål og handlinger, det er nødvendigt, vi definerer på vegne af hele fællesskabet i AKB, København for at styrke vores fælles indsatser i de kommende 10 år. For at skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af de lokale fællesskaber skal organisationsbestyrelsen sammen med de øvrige almene boligorganisationer i Københavns Kommune arbejde for et gensidigt forpligtende samarbejde mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune om at løse de boligsociale udfordringer på en måde, der styrker vores pejlemærker.

Videndeling

Sammen skal vi også skabe fundamentet for en solid videndeling – både på tværs af AKB, København og med vores omverden. Alle de mange initiativer, der pibler frem i afdelingerne, i driften og hos organisationsbestyrelsen, skal andre kende til, lære af, blive nysgerrige på og inspirerede af. AKB, Københavns fire pejlemærker bliver afsæt for et utal af eksempler på, hvordan vi lever strategien i vores hverdag. Og på hvordan livet med pejlemærkerne hele tiden flytter os i retning af sammen at skabe fremtidens foretrukne boliger.

Image udadtil

Vores fire pejlemærker – og de mange eksempler på, hvordan de leves, og hvad de skaber af værdi og nytænkning – styrker også oplevelsen af os hos fremtidige beboere, samarbejdspartnere og det omkringliggende samfund. Vi synliggør – også overfor vores omverden – eksempler på og fortællinger om, hvordan vi sammen skaber de boliger, der er attraktive for fremtidens beboere. Det gør os til en foretrukken samarbejdspartner og en markant og respekteret aktør i den almene sektor og i samfundet. 

Vores bidrag til FN’s verdensmål 

Vores lokale mål og handlinger skal følges til dørs ved, at vi hvert andet år indrapporterer
til BL - Danmarks Almene Boligers rapport om den almene sektors bidrag til realiseringen
af FN’s verdensmål. På den måde forpligter vi os i vores bæredygtige udvikling både i det
mindre, lokale og i det store perspektiv. Organisationsbestyrelsen vil årligt gøre status for
vores indsats med pejlemærkerne og vores udvikling som et bæredygtigt og mangfoldigt
fællesskab.

Her finder du skabelonen for Handleplanen