1995 Det boligsociale ansvar

Helhedsorienteret byfornyelse og beboerrådgivere i udsatte boligområder

I 1995 tog regeringen initiativ til det såkaldte Byudvalgsarbejde, et samarbejde mellem stat, kommuner og boligselskaber. Der blev bevilget penge til huslejenedsættelser og sociale aktiviteter i en række boligområder med særlige problemer samt til ansættelse af beboerrådgivere.

I København var det især afdelingerne på Frederiksholm, der var ramt af store sociale problemer. Allerede i 1991 arrangerede AKB en konference om bydelsforvaltning eller ”kvarterløft” for her at diskutere, hvordan bykvartererne i bredere forstand kunne blive mere velfungerende og dermed bedre rustet til at gå mere aktivt ind i arbejdet.

Kvarterløft
I 1996 oprettede Staten Kvarterløftprojekter, hvor det drejede sig om helhedsorienteret byfornyelse med lokale beskæftigelsesprojekter og fysisk planlægning af veje, stier og pladser, kulturelle projekter og andre aktiviteter.

Kgs. Enghave var et af de syv projekter, der blev igangsat. Det betød nye samarbejdsformer og nye administrative opgaver. En af forudsætningerne var, at de pågældende kommuner, beboerne og boligselskabernes administrationer skulle være enige om de aktiviteter, der skulle igangsættes.

Den positive spiral
Ikke alt forløb lige glat, men den politiske holdning til, at det skulle lykkes, var til stede – og det kan direkte aflæses og ses i selve boligområderne, hvor beboerne også fandt nye veje.

De helhedsorienterede løsninger satte nytænkning i gang. Områder blev dækket ind både med fysiske ændringer af udearealer og bygninger og af sociale tiltag.

Gå for eksempel en tur gennem karréerne på Frederiksholm og oplev de smukke renoveringer af gårde og pladser – skabt med stort engagement af beboere.


Der blev bevilget penge til huslejenedsættelser og sociale aktiviteter i en række boligområder med særlige problemer, samt ansættelse af beboerrådgivere.