1958 Beboerråd

Beboerdemokrati uden indflydelse

I 1958 blev det vedtaget, at der skulle vælges beboerråd. Hver afdeling skulle hvert år på et beboermøde vælge tre repræsentanter, som kunne forhandle med selskabets ledelse om de generelle spørgsmål, som havde betydning for vedkommende afdeling.

AKB’s ejendomme blev delt op i naturlige enheder til valg af beboerråd. De fem Jagtvejsejendomme vælger et beboerråd og Frederiksholm, karré 1 - 16 vælger et.

Skuffelse fra alle sider
Beboerrådene var en skuffelse både hos AKB’s ledelse og hos beboerne.

I AKB’s 50-års jubilæumsbog fra 1963 skriver ledelsen:

”Beboermødernes indhold gik praktisk taget i alle tilfælde over fra at være en generel drøftelse af ejendommens forhold til en spørgedebat om detaljer, der kun vedrørte enkelte beboere, det vil sige spørgsmål, som hverken burde eller kunne drøftes på beboermøderne eller med beboerrådene, men som hørte hjemme i den daglige administration.”

Ringe fremmøde
”Tilmed var tilslutningen til beboermøderne ringe, mellem 5 og 10 procent af lejemålene var repræsenteret på møderne. Årsagen til de ringe resultater må sikkert søges i, at der i bred almindelighed er tilfredshed med husleje og andre lejevilkår i boligselskaberne.”


De alene vide
En afdelingsbestyrelsesformand har dog en lidt anden forklaring:
”Da vi startede i 1958 med beboerråd havde vi ingen indflydelse – vi skulle bare høres. I mange år måtte beboerdemokratiet slås mod AKB’s administrations holdning som var ”vi alene vide – vi alene dirigere.”
 


Tilmed var tilslutningen til beboermøderne ringe, mellem 5 og 10 procent af lejemålene var repræsenteret på møderne. Årsagen til de ringe resultater må sikkert søges i, at der i bred almindelighed er tilfredshed med husleje og andre lejevilkår i boligselskaberne.